Pirkimo ir grąžinimo taisyklės

This

Pirkimo taisyklės
SUTARTYJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS
1.1. Pardavėjas – VšĮ konsultacijų ir mokymo centras ESU, kurio prekės ir
paslaugos
yra parduodamos svetainėje www.danguolekrupovnickiene.lt  ir kuri yra atsakingas
už Pirkėjo pateikto užsakymo vykdymą.
1.2. Pirkėjas – veiksnus fizinis asmuo (t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio
veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka) arba juridinis asmuo, perkantis prekes ir
paslaugas svetainėje www.danguolekrupovnickiene.lt
1.3. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.
1.4. Taisyklės – šios „Pirkimo – pardavimo taisyklės“, kurios yra taikomos
kiekvienam Pirkėjo apsipirkimui
www.danguolekrupovnickiene.lt svetainėje ir tarp Šalių sudaromai Pirkimo-
pardavimo sutarčiai.
1.5. Paskyra – Pirkėjo atliekamo registravimosi svetainėje
www.danguolekrupovnickiene.lt rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius
duomenis ir užsakymų istoriją sauganti asmeninė Pirkėjo paskyra.
1.6. Svetainė – internetinė svetainė www.danguolekrupovnickiene.lt
1.7. Mokymų svetainė – Užsakovo administruojama platforma, kurioje Pardavėjas
talpina Pirkėjo įsigytus
nuotolinius mokymus ir su mokymais susijusią informaciją ir atlieka mokymų ir kitų
su mokymais susijusių
paslaugų ir prekių pardavimo Pirkėjams veiklą.
1.8. Mokymai – Paskaita, seminaras ar mokymų kursas, kurį įsigyja Pirkėjas ir kuris
vyksta gyvai ir/arba
tiesioginėje transliacijoje internetu ir/arba iš anksto nufilmuotame vaizdo įraše.
1.9. Sutartis – Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis, kuri
laikoma sudaryta nuo
užsakymo patvirtinimo, t.y. užsakymo apmokėjimo momento.
BENDROSIOS NUOSTATOS
2.1. Pirkėjas prieš darydamas užsakymą turi pažymėti varnelę ir patvirtinti, kad yra
susipažinęs su Pirkimo- Pardavimo taisyklėmis ir, kad su jomis sutinka. Tokiu būdu
patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame
nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių ar paslaugų įsigijimo bei
apmokėjimo už jas sąlygos, pinigų grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su
pirkimu – pardavimu svetainėje susijusios sąlygos.
2.2. Pirkimo metu nėra galimos situacijos, kai Pirkėjas nesutinka ir neįsipareigoja
laikytis Taisyklių.
2.3. Pardavėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pakeistos Taisykles
skelbiamos svetainėje. Visi Taisyklių pakeitimai–papildymai įsigalioja nuo jų
paskelbimo momento.
2.4. Pirkėjas privalo susipažinti su Mokymų svetainėje viešai paskelbta Pardavėjo

Privatumo politika. Pirkėjo asmens duomenų tvarkymas atliekamas laikantis
galiojančių teisės aktų ir Mokymų svetainėje skelbiamos Privatumo politikos.
2.5. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar
dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio
elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

PIRKIMO – PARDAVIMO TEISINIŲ SANTYKIŲ SUKŪRIMO MOMENTAS
3.1. Pirkėjas, užsisakydamas paslaugas mokymų  svetainėje,  sistemoje
pateiktuose informacijos laukuose
privalo nurodyti tinkamam prekių ir paslaugų užsakymo įvykdymui būtinus savo
asmens duomenis, kurie Pardavėjo yra tvarkomi Privatumo politikoje numatyta
tvarka.
3.2. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ar paslaugą įvykdo visus užsakymo
žingsnius ir pateikia užsakymą,
laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai
santykiai ir sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis. Pirkėjas informuojamas apie
mokėjimo patvirtinimą pateikiant pranešimą Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu bei
interneto naršyklėje.
3.3. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas Pardavėjo duomenų bazėje
Privatumo politikoje nustatyta tvarka.
PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei paslaugas svetainėje Taisyklėse nustatyta
tvarka.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo bei nutraukti Sutartį Taisyklėse nustatyta
tvarka.
4.3. Pirkėjas, naudodamasis Svetaine, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis
šių Taisyklių, Privatumo
politikos bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
5.1. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo užsakymus vykdyti šiose Taisyklėse nustatyta
tvarka, laikantis šių Taisyklių ir Privatumo politikos.
5.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis
tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos, ir Lietuvos Respublikos bei Europos
Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka.
5.3. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, ir Lietuvos Respublikos teisės
aktuose Pardavėjui
keliamas pareigas.

APMOKĖJIMO TVARKA
6.1. Prekių ir paslaugų kainos Svetainėje nurodomos eurais, įskaitant tuo metu
pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį bei kitus mokesčius, jeigu tokie būtų taikomi.
6.2. Už užsisakytas prekes ir paslaugas Pirkėjas gali atsiskaityti bankine kortele,
mokėjimo pavedimu arba elektronine bankininkyste.

6.3. Užsakymas patvirtinamas kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes arba
paslaugas.
6.4. Užsisakius PRENUMERATĄ, pinigai apmokėjimas galima tik kreditine kortele.
Apmokėjimas vykdomas pakartotinai kiekvieną mėnesį iki to laiko, kol Pirkėjas pats
sustabdo prenumeratą.
PREKIŲ / PASLAUGŲ PRISTATYMAS
7.1. Pirkėjo įsigyti nuotoliniai Mokymai Svetainėje ir visa jų medžiaga tampa
prieinama  Pirkėjui, Paslaugos teikėjo nurodytoje Paskyroje. Pirkėjas gavęs
informacinį laišką, gali prisijungti, nurodytoje svetainėje, kai Pardavėjas gauna
apmokėjimą už paslaugą. Mokymų įrašai ir kita su Pirkėjo įsigytais Mokymais
susijusi
medžiaga yra prieinama Mokymų svetainėje ribotą laiką, kol Paslaugos teikėjas
neištrina  arba ji nėra panaikinama pasibaigus laikui. Mokymų galiojimo laiką
nustato Pardavėjas.

7.2. Prisijungimo informaciją prie Mokymų Pirkėjas gauna į pirkimo metu nurodytą
el.paštą.
PRENUMERATA
8.1 Prenumeratorius (asmuo užsakantis svetainėje paslaugą) gali užsakyti
neribotam laikui produktą.
8.2 Prenumeratos produktas – tai narystė uždarame klube, uždaroje Facebook
grupėje, kurioje vyksta atskiri online renginiai, skirti tik prenumeratoriams. Pirkėjas
turi teisę priklausyti šiam klubui, kol neatšaukia prenumeratos.
8.3. Atšaukti šią paslaugą Pirkėjas gali tokia tvarka: Pirkėjui užsakius šią paslaugą,
jis Svetainėje nurodytu elektroninio pašto adresu gauną nuorodą prisijungti prie
įsigytų paslaugų. Pirkėjas atšaukia prenumeratą informuodamas Pardavėją apie tai
elektroniniu paštu mokymai@danguolekrupovnickiene.lt
8.4. Po atšaukimo Prenumerata sustabdoma tuojau pat, tačiau einamąjį laikotarpį,
už kurį dar buvo sumokėta Pirkėjas dar tęsia narystę klube. Nuo sekančio mėnesio
Pirkėjas atjungiamas nuo uždaros Facebook grupės ir netenka galimybės naudotis
uždaro klubo renginiais.
PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NUTRAUKIMO IR PINIGŲ GRĄŽINIMO
TVARKA.
9.1. Prekių grąžinimui galioja LR teisės aktuose numatyta tvarka.
9.2. Pirkėjui pradėjus užsakymą ir jo nebaigus (nesumokėjus) pirkimo-pardavimo
sandoris laikomas
neįvykusiu.
9.3. Jei Svetainėje Pirkėjams yra suteikiama pinigų grąžinimo garantija, Pirkėjas
gali ja pasinaudoti per nurodytą laikotarpį nuo tos dienos, kada padaro

pavedimą/apmokėjimą. Tokiu atveju Pirkėjui yra grąžinama visa jo sumokėta suma
ir nutraukiama sudaryta Pirkimo-Pardavimo sutartis bei prisijungimai prie Mokymų
svetainės.
9.4. Pinigai gali būti grąžinami per 14 d.d. tik tuo atveju jeigu Pirkėjas įrodo, kad
įsigytų mokymų turinys neatitiko skelbiamos informacijos.  Pardavėjas turi teisę
atsisakyti grąžinti pinigus, jei Pirkėjas neįrodo, kad jo įsigytų mokymų turinys
neatitiko Pardavėjo skelbiamos informacijos apie juos, pateikiamos mokymų apraše
bei kitais Pirkėją pasiekiančiais informacijos sklaidos būdais.
9.5. Visais kitais atvejais pinigai nėra grąžinami, nebent Pirkėjas ir Pardavėjas dėl
to susitaria atskirai.

Naudojame slapukus siekdami suasmeninti turinį ir skelbimus, teikti socialinės žiniasklaidos funkcijas ir analizuoti srautą. Taip pat dalijamės informacija apie tai, kaip naudojatės mūsų svetaine su savo socialinės žiniasklaidos, reklamos ir analizės partneriais. View more
Cookies settings
Patvirtinti
Prtivatumo ir slapukų politika
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
www.danguolekrupovnickiene.lt (toliau - Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau - Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine. Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate. Duomenų valdytojo rekvizitai: VšĮ konsultacijų ir mokymo centras ESU Buveinės adresas: Kruopų 7-9, Vilnius Tel. +370 68774775 El. paštas: info@esukmc.lt Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainės lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą. KOKIĄ INFORMACIJĄ APIE JUS RENKAME? Tiesiogiai jūsų pateikiama informacija vardas, telefono numeris elektroninio pašto adresas (kartais) lytis (kartais) miestas Informacija, kaip naudojate mūsų svetaines. Jeigu jūs lankotės mūsų interneto svetainėje, mes taip pat renkame informaciją, kuri atskleidžia mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojama vizitų statistika. Daugiau apie tai skaitykite "Slapukai". Informacija iš trečiųjų šalių šaltinių Mes galime gauti informacijos apie jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus. Informacijos apie jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per paskyras "Facebook" tinkle. Kita mūsų renkama informacija Mes taip pat galime rinkti ir kitą informaciją apie jus, jūsų įrenginį ar jūsų naudojimąsi mūsų svetainės turiniu su jūsų sutikimu. Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz., informacijos, prašomos pateikti registruojantis mūsų internetinėje parduotuvėje), tačiau tokiu atveju gali būti neleidžiama naudotis mūsų siūloma internetinio pirkimo paslauga. Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančią interneto svetainę sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679. KAIP NAUDOJAME JŪSŲ INFORMACIJĄ? Galime naudoti surinktą informaciją toliau nurodytais tikslais: Užregistruoti jus tam, kad galėtumėte naudotis mūsų teikiama internetinio pirkimo paslauga. Pirkimo krepšelio apmokėjimui per pasirinktą išorinį bankinių paslaugų teikėją. Tiesioginės rinkodaros tikslu⃰, pvz., siųsti naujienlaiškius, pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir siųsti pranešimus apie akcijas, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą bei klientų apklausų organizavimą). Sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas. Kitais būdais su jūsų sutikimu.⃰ ⃰ Informuojame, kad jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų duomenis aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, tikslais. KAM ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ INFORMACIJĄ? Įsipareigojame neperduoti jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus: jei yra jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui. teikiant paslaugas - mūsų partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas jūsų užsisakytas paslaugas. Šiems paslaugų tiekėjams mes suteiksime tik tiek jūsų asmeninės informacijos, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką. KĄ DAROME, KAD APSAUGOTUME JŪSŲ INFORMACIJĄ? Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs. Jūsų duomenis saugosime 5 metus po paskutinio jūsų naudojimosi mūsų paslaugomis ar turiniu dienos. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti. JŪSŲ TEISĖS Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises: Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti); Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti); Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti); Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė "būti pamirštam"); Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti); Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti); Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara. Jei nebenorite, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, galite rašyti elektroninį laišką adresu info@esukmc.lt arba skambinti telefonu +370 68774775 ir nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ir/arba kad nebūtų taikomas tik automatizuotas, įskaitant profiliavimą**, jūsų asmens duomenų tvarkymas, nenurodydami nesutikimo motyvų. **Pagal jūsų pateiktus asmens duomenis, tiesioginės rinkodaros tikslu, gali būti vykdomas jūsų asmens duomenų profiliavimas, siekiant pasiūlyti jums individualiai pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis automatizuotu, įskaitant profiliavimą, tvarkymo būdu arba tam prieštarauti. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų subjektas turi teisę pateikti Duomenų valdytojui raštu vienu iš šių būdų: el. paštu: info@eneagramosakademija.lt Duomenų valdytojas gavęs tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Duomenų valdytojas informuoja Duomenų subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis. Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą. TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS, PASLAUGOS IR PRODUKTAI MŪSŲ SVETAINĖSE Duomenų valdytojo interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės. SLAPUKAI Jums besilankant Duomenų valdytojo interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams. T am reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, kurie automatiškai sukuriami naršant svetainėje ir yra išsaugomi jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Kaip valdyti ir ištrinti slapukus Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad Duomenų valdytojas nėra atsakingas už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš Duomenų valdytojo interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų Privatumo politika. SUSISIEKITE SU MUMIS Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis bet kuriuo jums patogiu būdu: Telefonu: +370 68774775 El. paštu: info@esukmc.lt
Save settings
Cookies settings
Scroll to Top